Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28ην Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής ,Θέση Ρίκια , αρ.0, ΤΚ. 19300) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει για την επόμενη 5ετία (28/06/2024-28/06/2029) .

2. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις .


Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος , 07/06/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
……………………………….
Βασίλειος Μπίρης

This site is registered on wpml.org as a development site.