ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΜΑ.Ε.31306/01ΔΤ/Β/94/767-ΑΡ.ΓΕΜΗ:001646401000


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2024, ημέρα Τέταρτη και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας (Θέση ΡΙΚΙΑ , Ασπρόπυργος Αττικής ΤΚ 19300) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 29ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2023 έως 31-12-2023.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνηαποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2023έως 31-12-2023.
3. Έγκριση των αμοιβών του που καταβλήθηκαν για την εν λόγο χρήση στο Δ.Σ. , Προέδρο- Διευθύνοντος Συμβούλου-Αντιπρόεδρου καθώς και των Μελών του ΔΣ από 1-7-2023 έως 31-12-2023 και από 1-1-2024 έως 30-6-2024 και προέγκριση αμοιβών τους για το υπόλοιπο του έτους 2024 (1-7-2024 έως 31-12-2024), καθώς και για το διάστημα από 1-1-2025 έως 30-6-2025.
4. Εκλογή Ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2024.
5. Πρόταση Έγκρισης ή μη καταβολής Μερίσματος για την εν λόγο χρήση .
6. Πρόταση Bonus επίτευξης στόχου στα μέλη του Δ.Σ. από τα Κέρδη της χρήσης.
7. Λοιπά θέματα για ενημερώσεις , ανακοινώσεις , Εμπορικές καιΟικονομικές συμφωνίες κλπ.


Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.


Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.


Ασπρόπυργος , 01-07-2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα αυθημερόν


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μπίρης Βασίλειος

This site is registered on wpml.org as a development site.