ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με αρ.ΓΕΜΗ «001646401000» .
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας (Μονής Δαμάστας αρ.6, Περιστέρι) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Περιστέρι, 15 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
……………………………….
Βασίλειος Μπίρης

This site is registered on wpml.org as a development site.