Πολιτική Απορρήτου

Η FarmaSyn A.E (εφεξής η «Εταιρεία») αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού χώρου της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο εισόδου/χρήσης του διαδικτυακού χώρου.
Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι και οι σκοποί για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679(GDPR), καθώς και του εθνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας με την Εταιρεία, άλλως με συμπλήρωση της φόρμας και την αποδοχή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης που εμφανίζεται κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας και πριν την υποβολή των στοιχείων στην Εταιρεία, δηλώνει ρητώς και ειδικώς ότι είναι σύμφωνος με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένους χώρους της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος ιστότοπου της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης (φυσικό πρόσωπο) καλείται να συμπληρώσει κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, ώστε να επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας επικοινωνίας απαιτούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail(υποχρεωτικά) και όποια τυχόν δεδομένα συμπεριλάβει ο/η χρήστης/τρια στο πεδίο «θέμα» καθώς και στο μήνυμα που θα αποστείλει στο σύνδεσμο επικοινωνίας.
  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει στο πεδίο καριέρα, ώστε να υποβάλει το βιογραφικό του σημείωμα, εφόσον επιθυμεί να εξεταστούν οι δεξιότητες του για ένταξη αυτού στο ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της υποβολής του βιογραφικού, ο επισκέπτης/χρήστης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, επίπεδο εκπαίδευσης (επιλογή από τα σχετικά πεδία), ξένες γλώσσας (επιλογή από τα σχετικά πεδία), προηγούμενη εμπειρία (επιλογή από τα σχετικά πεδία) και επισύναψη σε αρχείο του βιογραφικού σημειώματος.
  • Η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί και την υπηρεσία της Google, “Google Analytics” προκειμένου να συλλέξει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστης εντός του λογισμικού της, όπως ο χρόνος παραμονής σε αυτό και στις διάφορες λειτουργίες του καθώς και η καταγραφή της χρήσης ορισμένων εξ αυτών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Απορρήτου.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών-εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε χρήστη, σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR), καθώς και του εθνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019. Τα Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την ρητή συναίνεσή του κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή υποβολής αιτήματος της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από χρήστες γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που συλλέγονται από την Εταιρεία σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της ταυτότητας τους για την επικοινωνία με αυτούς και την αλληλεπίδραση μαζί τους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Η Εταιρεία δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Ειδικότερα, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμο των χρηστών γίνεται προς τον σκοπό του προσδιορισμού της ακριβής ταυτότητας τους, ενώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας συλλέγονται για την ενδεχόμενη επικοινωνία και αλληλεπίδραση της Εταιρείας με αυτούς, σε περίπτωση υποβολής κάποιου ερωτήματος, αιτήματος προγραμματισμού κάποιας συνάντησης, παραπόνου ή αναφοράς. Περαιτέρω, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποψηφίων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο αξιολόγησης τους προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα επαγγελματικής συνεργασίας και ο προγραμματισμός σχετικής συνέντευξης μαζί τους.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη εκτός της Εταιρείας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.
Δικαιώματα Χρηστών

Η παραχώρηση των ως άνω στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

O χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα του:
α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,
β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας,
γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδοµένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων,
δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή,
ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του,
στ) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή,
ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων(GDPR)(ΕΕ) 2016/679.

Διαδικασία Εξαίρεσης

Ο εκάστοτε χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@farmasyn.gr.
Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.

Διάρκεια Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

Αλλαγές

Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου του διαδικτυακού χώρου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Εταιρεία:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: FarmaSyn A.E.
Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση ή την πιθανή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και /ή την ανάκληση της συγκατάθεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία η οποία αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@farmasyn.gr καθώς και στον αριθμό: 6972081681

This site is registered on wpml.org as a development site.