Στο Περιστέρι σήμερα την 02  Ιουλίου 2020 , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00πμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας,  οδός Μονής Δαμάστας αρ.6. το ΔΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσκλήσεις του Προέδρου κ.Μπίρη Βασίλειου , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρου θέματος.

            Σ’ αυτή παρέστησαν οι κ.κ.:

  1. Βασίλειος Μπίρης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
  2. Ευριπίδης Αδάμου , Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
  3. Αναγνώστης Αδάμος , Μέλος  του Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το

 Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡHΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.)Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Κατα­στατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την κατωτέρω πρόσκληση, το κείμενο της οποίας εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο:

ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΜΑ.Ε.31306/01ΔΤ/Β/94/767-ΑΡ.ΓΕΜΗ:001646401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

            Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την  24η  Ιουλίου  2020, ημέρα  Παρασκεύη   και ώρα 14.00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας (Μονής Δαμάστας αρ.6, Περιστέρι) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 25ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 25ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
  3. Έγκριση των αμοιβών του  Προέδρου , του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου  του  ΔΣ από 1-7-2019 έως 31-12-2019 και από 1-1-2020 έως 30-6-2020 και προέγκριση αμοιβών τους για το υπόλοιπο του έτους 2020 (1-7-2020 έως 31-12-2020), καθώς και για το διάστημα από 1-1-2021 έως 30-6-2021.
  4. Εκλογή Ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2020.
  5. Πρόταση  Έγκρισης ή μη καταβολής Μερίσματος για την εν λόγο χρήση  .
  6. Λοιπά θέματα  για  ενημερώσεις , ανακοινώσεις ,  Εμπορικές και Οικονομικές συμφωνίες κλπ. 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Περιστέρι, 02-07-2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος   Μπίρης                                            Ευριπίδης Αδάμου     

Το Μέλος

Αναγνώστης Αδάμος

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

……………………………….

Μπίρης Βασίλειος

This site is registered on wpml.org as a development site.