Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24ην Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας (Μονής Δαμάστας αρ.6, Περιστέρι) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 22ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
  3. Έγκριση αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΣ από 1-7-2016 έως 31-12-2016 και από 1-1-2017 έως 30-6-2017 και προέγκριση αμοιβών τους για το υπόλοιπο του έτους 2017 (1-7-2017 έως 31-12-2017), καθώς και για το διάστημα από 1-1-2018 έως 30-6-2018.
  4. Εκλογή νέου ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2017.
  5. Έγκριση αμοιβών αποζημιώσεων του Προέδρου του ΔΣ και του Δ/ντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Λοιπά θέματα για ενημερώσεις, ανακοινώσεις, Εμπορικές συμφωνίες κλπ.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πρόσκληση-FarmaSyn-ΓΣ2017

This site is registered on wpml.org as a development site.