ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΜΑ.Ε.31306/01ΔΤ/Β/94/767-ΑΡ.ΓΕΜΗ:001646401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

            Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την  22η  Ιουλίου  2021, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας (Θέση ΡΙΚΙΑ , Ασπρόπυργος Αττικής  ΤΚ 19300) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 26ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
  3. Έγκριση των αμοιβών του που καταβλήθηκαν για την εν λόγο χρήση στο  Δ.Σ. , Προέδρο- Διευθύνοντος Συμβούλου-Αντιπρόεδρου καθώς και των Μελών του  ΔΣ από 1-7-2020 έως 31-12-2020 και από 1-1-2021 έως 30-6-2021 και προέγκριση αμοιβών τους για το υπόλοιπο του έτους 2021 (1-7-2021 έως 31-12-2021), καθώς και για το διάστημα από 1-1-2022 έως 30-6-2022.
  4. Εκλογή Ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2021.
  5. Πρόταση  Έγκρισης ή μη καταβολής Μερίσματος για την εν λόγο χρήση  .
  6. Πρόταση  Bonus επίτευξης  στόχου στα μέλη του Δ.Σ. από τα Κέρδη  τις χρήσης.
  7. Λήψη απόφασης τόνωσης  της ρευστότητας της εταιρείας για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων σε  Προμηθευτές εμπορευμάτων, Εξεύρεση  βέλτιστης λύσης μέσω Δανεισμού.
  8. Λοιπά θέματα  για  ενημερώσεις , ανακοινώσεις ,  Εμπορικές και Οικονομικές συμφωνίες κλπ. 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Περιστέρι, 01-07-2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος   Μπίρης                                            Ευριπίδης Αδάμου     

Ο  Αντιπρόεδρος  

Αναγνώστης Αδάμος

Τα Μελη

Μπίρης Αντρέας

Αδάμου Αγγελική

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

……………………………….Μπίρης Βασίλειος

This site is registered on wpml.org as a development site.